گزارش 1

۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | 512 بازدید

بسمه تعالی
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان ( سهامی عام )
احتراماً در اجراي مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، مصوب اسفندماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، بدين وسيله گزارش فعاليت ها و وضعيت عمومي شركت كه براي سال مالي منتهي به 1395/12/30 تهيه گرديده ، به شرح آتي تقديم مي گردد.
گزارش حاضر به عنوان يكي از گزارش هاي ساليانه هيأت مديره به مجمع، مبتني بر اطلاعات ارائه شده در صورت هاي مالي بوده و اطلاعاتي را در خصوص وضعيت عمومي شركت و عملكرد هيأت مديره ارائه مي نمايد.
به نظر اينجانبان اطلاعات مندرج در اين گزارش كه درباره عمليات و وضعيت عمومي شركت مي باشد، با تأكيد بر ارائه منصفانه نتايج عملكرد هيأت مديره و در جهت حفظ منافع شركت و انطباق با مقررات و اساسنامه شركت تهيه و ارائه گرديده است.اين اطلاعات هماهنگ با واقعيت هاي موجود بوده و اثرات آنها در آينده تا حدي كه در موقعيت فعلي مي توان پيش بيني نمود، به نحو درست و كافي در اين گزارش ارائه گرديده و هيچ موضوعي كه عدم آگاهي از آن موجب گمراهي استفاده كنندگان شود، از گزارش حذف نگرديده و در تاريخ 1396/03/09 به تأييد هيأت مديره رسيده است.