گزارشات شرکت

گزارش 6
گزارش توجیهی افزایش سرمایه

گزارش 5
اطلاعیه مهم

گزارش 1
پیام و گزارش هیئت مدیره

گزارش 2
تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون

گزارش 3
میزان سود خالص و سود پرداختی هر سهم را از بدو تاسیس تا كنون

گزارش 4
بولتن ماهانه

  • نتایج : ۷