گزیده اطلاعات شرکت

سود پیشنهادی هیئت مدیره به ازای هر سهم 8 ریال میباشد.