تدبیرگران از منظر بورس

شركت در تاريخ 1390/12/10 در فرابورس ایران  (بازار دوم ) در گروه واسطه گري هاي  مالي و پولي (65)بانماد سدبير درج شده و سهام آن براي اولين بار در تاريخ 1391/04/17 مورد معامله قرار گرفت .
وضعيت سهام شركت طي  سال 95 به شرح زير بوده است :

درتمامي مقاطع زماني مشخص شده در خصوص ارائه اطلاعات و افشاء آن براي عموم شركت بر اساس قوانين عمل كرده و اطلاع رساني كامل توسط سايت كدال به نشاني www.codal.ir براي علاقه مندان صورت گرفته است.